Pedagogisch beleid

Kinderen zijn vanaf het moment dat ze geboren worden al aan het ontdekken. Hoe ouder ze worden hoe meer ze dit kunnen. Zo zal een baby ontdekken door te kijken, ruiken, voelen en proeven. Een kind zal steeds meer kunnen en gaan ontdekken naarmate het kind groter wordt en meer kan. Denk hierbij aan zelfstandig op de buik liggen,  omrollen, kruipen/kont schuiven, lopen, rennen, springen, enz.

De ontdekkingswereld is erg groot en om ervoor te zorgen dat kinderen zelf op ontdekking kunnen worden kinderen daarin begeleid/ondersteunt door hun ouder(s)/verzorger(s) en de gastouder. Dit gebeurt alleen maar als ze zich in een vertrouwde, veilige omgeving bevinden. Het is aan de ouder(s)/verzorger(s) en de gastouder om duidelijk te maken wat een kind wel en niet mag. Op deze manier worden kinderen regels aangeleerd over wat wel en niet mag en zullen ze leren wat waarden en normen zijn. Hun gedragingen, het zelfbeeld en relaties met anderen worden hierdoor beïnvloed.

Ik wil kinderen het gevoel geven dat zij bij mij in een vertrouwde en veilige omgeving zijn. Het is voor kinderen erg belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Dit doe ik door te werken met een gestructureerde dagindeling (zie bij kop “Werkwijze” het hoofdstuk “Dagindeling”), kinderen met respect te behandelen, door ze in hun normen en waarde te laten (en ze deze te leren), door grenzen aan te geven en door kinderen op een rustige manier te benaderen en met ze te praten.
Door gewenst gedrag te belonen en te stimuleren (door wijze van complimentjes en aandacht) en bij ongewenst gedrag niet het kind afwijzen maar het gedrag. Bij kleine kinderen moet het besef van wat wel en niet mag nog groeien. Oudere kinderen hebben dit besef al wat meer.
Door een kind wat bijvoorbeeld verdrietig is bij het afscheid nemen, het kind op de arm te nemen en samen de ouders uit te zwaaien. Het kind troosten en de kans geven zich over het verdriet heen te zetten. De kinderen worden op een positieve manier benadert en krijgen ruimte om met hun verdriet om te gaan.

De ontwikkeling van ieder kind is uniek en gebeurt in het eigen tempo van het kind. De zelfredzaamheid van het kind zal gestimuleerd en begeleid worden.  Er zal hulp aangeboden worden daar waar het kind het nodig heeft en om vraagt.
Ook worden er verschillende activiteiten aan kinderen aangeboden worden op het niveau van het kind.
Hoe meer kans een kind krijgt om te ontdekken, hoe meer hij zich op dit gebied zal ontwikkelen. Door mee te doen in het spel en/of de activiteit laat ik het kind zien dat ik hem serieus neem en probeer het kind op deze manier uit te dagen en te stimuleren.
De lichamelijke ontwikkeling is erg belangrijk, denk hierbij ook aan de grove en fijne motoriek. Het bieden van genoeg ruimte en materiaal zodat het kind voldoende bewegingsruimte heeft en bewegingservaring op kan doen. Zowel binnen als buiten is hiervoor materiaal aanwezig.
Er wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling. Door met de kinderen in een individueel- of kringgesprek erover te praten wat ze bijvoorbeeld in het weekend hebben gedaan (beurtverdeling is hierbij erg belangrijk; het naar elkaar luisteren, elkaar laten uitspreken, het leren wachten op je beurt geeft kinderen de ruimte om te vertellen, ze krijgen zelfvertrouwen en leren ze normen en waarden). Elke dag worden er (prenten)boeken gelezen en zingen we liedjes die vaak ook thema gerelateerd zijn.
De cognitieve ontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd door het lezen van boeken, zingen en praten. Kinderen worden gestimuleerd om eerst zelf na te denken voordat ik met een oplossing of met een advies kom. Door vragen aan ze te stellen laat ik ze zelf nadenken over de oplossing. Voor de kleinere kinderen houdt het in dat zij vooral door dingen te ervaren zij deze dingen gaan begrijpen. Zoals een bal die omhoog gegooid wordt dat deze ook steeds weer naar beneden komt. Kinderen krijgen de ruimte om dit soort dingen uit te proberen en te ervaren (ontdekken!). Door het aanbieden van educatieve materialen wordt het denken/begrijpen gestimuleerd. De fantasie van kinderen wordt gestimuleerd door ze zelf te laten kiezen wat ze willen doen. Vaak komt de fantasie tot leven als een kind ergens mee bezig is wat ze heel erg leuk vinden en hier geconcentreerd mee bezig zijn. Er is hier voldoende materiaal voor aanwezig; veerkleedkleren, klei, knutselmateriaal etc. Hierdoor wordt ook de creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Door kinderen zelf te laten kiezen, door met thema’s te werken, activiteiten op kindniveau aan te bieden stimuleer ik de kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Kinderen worden gestimuleerd en niet gedwongen om mee te doen aan een activiteit.
Bij de sociaal emotionele ontwikkeling zijn kinderen samen en spelen samen. Kinderen leren van elkaar door elkaar na te doen, elkaar te verbeteren, samen te delen, plezier te maken, elkaar uit te dagen, ruzie te maken, elkaar te troosten, vriendschappen aangaan. Door dingen samen te doen Metz’n Allen wordt het groepsgevoel gecreëerd.
Ik stimuleer kinderen bijvoorbeeld om eerst zelf een conflict op te lossen. Dit doe ik door het kind handvatten aan te reiken door middel van vragen te stellen waardoor zij het op een positieve manier kunnen oplossen. Zie ik dat kinderen er niet uitkomen, dan zal ik ze hierin begeleiden.

Een goed verloop van het contact tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de gastouder is belangrijk met betrekking tot het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De gastouder zal bij het ophaal moment een overdracht aan de vraagouder geven, hierbij vertel ik wat het kind die dag gedaan en beleeft heeft. Als het kind gebracht wordt verwacht ik een overdracht van de ouder(s)/verzorger(s). Wat heeft het kind in het weekend gedaan? Zijn er veranderingen in de gezinssituatie? etc. Het is belangrijk dat ik weet wat er in het kind om gaat zodat ik er met het kind over kan praten als hij/zij hier over begint.

Een keer per jaar voer ik een oudergesprek met de ouder(s)/verzorger(s) over het welbevinden van het kind. Hierbij vertel ik hoe het gaat met het eten en drinken, het vrije spel, de gezamenlijke activiteiten, het verzorgen en slapen, de zindelijkheid, zelfstandigheid en de ontwikkeling. Aan het eind vraag ik hoe het thuis gaat en hoe de ouder(s)/verzorger(s) vinden dat de opvang gaat.

Gastouderbureaus:
Naast het factureren en het bemiddelen tussen vraagouder en de gastouder bieden de gastouderbureaus extra ondersteuning aan. Zo organiseren zij voor de gastouders verschillende cursussen en workshops. De verplichte cursussen E.H.B.O, Brandpreventie en Meldcode Kindermishandeling vallen hieronder. De gastouderbureaus zorgen er op deze manier voor dat de gastouders zich blijven ontwikkelingen in hun vakgebied.
Zo komen de bemiddelingsmedewerkers van de gastouderbureau 1 a 2 keer per jaar langs om te kijken hoe het gaat. Ook staan zij open voor zowel de gastouder als de ouder(s)/verzorger(s) voor eventuele vragen. Tevens doen zij de Risico Inventarisatie Gastouderopvang. Dit houdt in dat zij het huis nalopen en kijken of het (nog) voldoet aan de kwaliteit- en veiligheidseisen.
Ook is er een pedagogisch beleidsplan vanuit de gastouderbureaus waar ik achtersta. Dit beleidsplan kunt u opvragen bij de gastouderbureaus Gastouderbureau OOK, Gastouderland, 4Kids en Kinderrijk.

Planning:
Als gastouder maak ik gebruik van een planningsschema waarin het aantal kinderen per dag wordt weergegeven. In deze planning houd ik rekening met de kaders van de wet.
Volgens de Wet Kinderopvang is het totaal aantal kinderen dat ik per dag op mag vangen is afhankelijk van de leeftijd. Het maximum aantal kinderen dat tegelijk aanwezig mag zijn (inclusief mijn eigen kinderen):

– zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
– vijf kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
– vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

Meldcode vermoeden kindermishandeling:
De gastouderbureaus hebben een verkorte versie van de Meldcode Kindermishandeling geschreven waar ik in de dagelijkse praktijk mee werk. Hierin staat beschreven hoe ik moet handelen in geval van vermoeden van kindermishandeling. Ik ben op de hoogte van de meldcode en weet hoe ik moet handelen.

Achterwacht:
Als ik op een dag vier of meer kinderen opvang (inclusief eigen kinderen) ben ik verplicht een achterwacht te hebben. Een achterwacht is iemand die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op mijn locatie. Ik heb meerdere achterwachten.

 

Gastouderopvang


Delen op: